Школа №54 Херсон

   

   

   

  1. ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Херсонська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 54 з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов Херсонської міської ради (далі школа), створена рішенням виконкому Херсонської  міської  ради народних депутатів від 30.08.1996 р. № 326, перебуває у комунальній власності.

  1.2.Місце знаходження:

  73020 Херсонська область, Комсомольський район, м. Херсон

  вул. Благоєва, 6а, тел. 29-19-11, 29-22-39

  1.3.Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, може мати  самостійний баланс,  реєстраційний рахунок  в  органах Державного казначейства, а може обслуговуватись централізованою  бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

  1.4.Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи, її матеріально –технічному забезпеченню.

  1.5.Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян  на здобуття повної загальної середньої освіти.

  1.6.Головними завданнями школи є:

  - забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

  - виховання громадянина України;

  - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги  до народних традицій і звичаїв, державної  та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

  - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

  - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед  законом  за свої дії, свідомого ставлення до обов”язків людини і громадянина;

  - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

  - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

  - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів,

  - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

  - створення необхідних умов для поглибленого вивчення іноземних мов з 1 – го класу.

  1.7.Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778,  іншими чинними  нормативно-правовими актами, власним Статутом.

  1.8.Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність  в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

  1.9.Школа несе відповідальність перед суспільством і державою за:

  - безпечні умови освітньої діяльності;

  - дотримання державних стандартів освіти;

  - дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності, у  тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

  - дотримання фінансової дисципліни.

  1.10.У школі визначена російська мова навчання і запроваджено поглиблене вивченням іспанської та інших іноземних мов.

  1.11.Школа має право:

  - проходити в установленому порядку державну атестацію;

  - визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

  - визначати варіативну частину робочого навчального плану;

  - в установленому порядку розробляти та  впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

  - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

  - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу в межах власного кошторису;

  - бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна  згідно з законодавством України та власним Статутом;

  - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів влади, юридичних і фізичних осіб;

  - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

  - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних  і культурних підрозділів;

  - користуватися пільгами, що передбачені державою;

  - проходити в установленому Міністерством освіти і науки  України порядку  державну  атестацію;

  - організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

  - запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах.

  1.12. В школі можуть бути створені  та функціонувати  методичні об’єднання вчителів:

  - початкових класів;

  - української мови та літератури;

  - російської мови та літератури;

  - математики, фізики, трудового навчання;

  - історії і правознавства;

  - природничих дисциплін;

  - іспанської мови;

  - англійської мови;

  - фізкультури, дпю;

  - класних керівників 5-11 класів.

            Творчі групи:

  - вчителів початкових класів;

  - вчителів 5-11 класів;

  - вчителів іноземних мов;

  - Школа молодого вчителя;

  - Психологічна служба.

  1.13.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і установами охорони здоров’я.

  1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

                 

           

  ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

            2.1.Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку.

             2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених  Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  варіативної частини і визначенням профілю навчання.

             Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується  управлінням освіти  Херсонської міської ради.

             У вигляді додатків до робочого навчального плану  додаються  розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

             2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програму, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

             2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання; може виконувати освітні  програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України.

             2.5. Зарахування учнів 1-го класу  до школи здійснюється на конкурсній основі за наказом директора  на  підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які  їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). З учнями, які вступають до 2-11 класів проводиться співбесіда з іноземної мови. У разі потреби учень  протягом року може бути переведений  до будь-якого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу  здійснюється  за наявності  особової справи учня, встановленого зразка  Міністерством  освіти і науки України.

  2.6. У школі  для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня за кошти міського бюджету або за кошти фізичних осіб  та визначається режим їх роботи. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування із них здійснюється  наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

  2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

  Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня  у День знань і закінчуються  не пізніше 1 липня наступного року.

  Навчальний рік  поділяється на  І та ІІ семестри.

  2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

  2.9. За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш  як 30 календарних днів.

  2.10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти  Херсонської міської ради та міською  державною санітарно-епідеміологічною службою.

  2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять  визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних  та педагогічних вимог, погоджується  радою школи і затверджується директором.

  Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

  Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні  заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на  розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

  2.12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

  2.13. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюються відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

  У першому класі та у І семестрі другого класу дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, а з  другого семестру  у другому класі  - оцінювання досягнень знань учнів проводиться за 12-бальною системою.

  У документі про освіту ( табелі успішності, свідоцтві про базову загальну середню освіту, атестаті про повну загальну  середню освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

  2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, а державної підсумкової атестації - головою атестаційної комісії.

  2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначаються Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та усіх типів та форм власності  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України. 

  2.16. При переведенні учнів з початкової   до основної школи передусім беруться до уваги  досягнення у навчанні не нижче середнього рівня  з української мови, читання, математики та іноземних  мов.

  2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюються шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову  атестацію учнів у системі загальної середньої  освіти, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки України.

  2.18. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

         по закінченні початкової школи – табель успішності;

         по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

         по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

  2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми  морального і матеріального заохочення: порядку нагородження грамотою, подарунком, премією в межах  коштів зароблених учнями при здачі макулатури.

   

   

  ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

          учні;

          керівник;

          педагогічні працівники;

          психолог, бібліотекар;

          інші спеціалісти;

          батьки або особи, які їх замінюють.

  3.2. Права і обов”язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

  3.3 Учні мають право:

       - на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

        - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою  базою школи (апарат КУФ-80, ультразвук у шкільному медпункті).

           - на доступ до інформації з усіх галузей знань;

           - брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, роботі МАН тощо.

                   - брати участь у роботі громадського самоврядування школи;

           -  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації  навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

           -  брати участь у добровільних  самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

            - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

            - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці. 

  3.4. Учні зобов”язані:

  - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

  - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку, загальних правил поведінки учнів у школі;

  - бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

  - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

  - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

  - дотримуватися правил особистої гігієни.

   3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психологічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

    3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами. Трудові відносини між адміністрацією школи та педагогічними працівниками можуть виражатись у формі строкового та безстрокового трудових договорів та у формі контракту.

    3.7. Педагогічні працівники мають право на:

  - захист професійної честі, гідності;

  - самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не  шкідливих для здоров’я  учнів, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

  - проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

  - виявлення педагогічної ініціативи;

  - участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

  - підвищення кваліфікації, перепідготовку;

  - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

  - на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

    Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов”язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

       3.8. Педагогічні працівники зобов”язані:

  - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

  - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

  - сприяти зростанню іміджу школи;

  - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

  - виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

  - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

  - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

  - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

  - виконувати накази    управління освіти Херсонської міської ради та  керівника школи;

  - брати участь у роботі педагогічної, методичної ради, ради профілактики правопорушень, загальних зборів.

        3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило , один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  3.10. Педагогічні  працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність або можуть звільнені із займаної посади згідно Кодексу Законів про Працю України.

  3.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

  - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

  - звертатись до  управління освіти Херсонської міської ради , керівника школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

  - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

  - на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

    3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

  - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної  середньої освіти за будь-якою формою навчання;

  - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

  - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та  рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

  - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

   3.13. Представники громадськості мають право:

  - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

  - керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

  - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

  - проводити консультації для педпрацівників;

  - брати участь в організації навчально-виховного процесу;

  - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

      3.14. Представники громадськості зобов’язані:

  - дотримуватись Статуту школи;

  - виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування;

  - захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

   

   

  ІУ. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

     4.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

  Безпосереднє керівництво школою здійснює директор. Директором може бути тільки  громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію  керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

  Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади  начальником управління освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічним  працівниками  можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового  трудових договорів та у формі контракту.

     4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

  Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

   працівників школи – зборами трудового колективу;

   учнів школи другого-третього ступеня – класними зборами,

   батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

   Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів:

  визначається така кількість делегатів від працівників школи – 30;

  учнів – 30;

  батьків і представників громадськості – 30.

   Термін їх повноважень становить 3 роки.

        Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

  Право скликати збори мають голова ради школи, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи і власник.

  Загальні збори:

  - обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

  - заслуховують звіт директора і голови ради школи;

  - розглядають питання навчально-виховної і фінансово-господарської діяльності школи;

  - затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

  - приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників.

    4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

           4.3.1. Метою діяльності ради є:

  - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

  - об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

  - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

  - розширення колегіальних форм управління школою;

  - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

            4.3.2. Основними завданнями ради є:

  - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

  - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

  - формування навичок здорового способу життя;

  - створення належного педагогічного клімату в школі;

  - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

  - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

  - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу  навчання та виховання учнів;

  - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

  - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

  - зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

           4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ  ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

            Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

  На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

           4.3.4. Рада школи діє на засадах:

  - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

  - дотримання вимог законодавства України;

  - колегіальності ухвалення рішень;

  - добровільності і рівноправності членства;

  - гласності.

  Рада працює за планом, що затверджується зборами.

  Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

  Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.

  Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

  У разі різної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

  Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводиться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

  У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

  До складу комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

          4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

           Голова ради може бути членом педагогічної  ради.

           Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

           Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

           Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

          4.3.6. Рада школи:

  - організовує виконання рішень загальних зборів;

  - вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

  - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

  - разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

  - затверджує режим роботи школи, сприяє формуванню мережі класів школи, обгрунтовуючи її  доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

  - приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “ За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

  - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

  - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

  - заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

  - бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

  - виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

  - виступає ініціатором проведення добровільних акцій;

  - вносить на розгляд педагогічної ради та  управління освіти Херсонської міської ради  пропозиції щодо морального, матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

  - ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

  - сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної  роботи , до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

  - приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

  - розглядає  питання родинного виховання;

  - бере участь  за згодою  батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

  - сприяє педагогічній освіті батьків;

  -  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

  - розглядає питання здобуття обов’язкової середньої освіти учнями;

  - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

  - розглядає звернення  учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

  - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

  - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

  Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

   4.4. Директор школи:

  - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

  - організовує навчально-виховний процес;

  - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

  - відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

  - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

  - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

  - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення  творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  - забезпечує права учнів на захист  їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

  - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, керівників гуртків, секцій;

  - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

  - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів, несе за це відповідальність;

  - розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

  - видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

  - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

  - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

  - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педпрацівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної  влади.

     4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується управлінням освіти  Херсонської міської ради.

  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки                  (посадового окладу) лише  за письмовою згодою  педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження  протягом навчального  року допускається  лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

   4.6. У школі  створено постійно діючий дорадний колегіальний орган – педагогічна рада.

  Головою педагогічної ради є директор  школи.

   4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

  - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

  - переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

  - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  - морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

     4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

  Члени педагогічної ради мають право виносити на ії розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

    4.9. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

   

  У. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

   5.1. Матеріально-техічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі школи.

   5.2. Майно школи є власністю територіальної громади міста й закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

   5.3.Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані  школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

   5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень ( слюсарної, токарної, обслуговуючої праці), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного  та навчально-допоміжного персоналу.

  5.6. Будівля школи , спортивний майданчик, зона відпочинку розміщені на земельній ділянці площею 1,9523 га відведеною школі в постійне користування (акт серія ЯЯ № 327577 від 19 липня 2005 р. на право постійного користування земельною ділянкою)

   

   

  УІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

  6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.

  6.2. Джерелами формування кошторису школи є:

  кошти міського бюджету;

  кошти, отримані за надання платних послуг;

  благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

  інші джерела, не заборонені законодавством.

  6.3. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, отримувати допомогу від  підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють  поліпшенню соціально-побутових умов колективу; за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради  укладати договори в межах своїх повноважень та придбання товарів, виконання робіт та послуг.

  6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується школа. За рішенням власника школи   бухгалтерський облік може здійснюватися   через централізовану бухгалтерію або самостійно.

  6.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до чинного законодавства.

   

  УІІ. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

  7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних  надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм , проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв”язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

  7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими  установами , підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

   

   

  УІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

  8.1.Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

  8.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна  інспекція навчальних закладів, Департамент освіти і науки, молоді та спорту  облдержадміністрації, управління освіти  Херсонської міської ради.

  8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

  8.4.У період між атестацією проводяться перевірки ( інспектування) школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст , види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану  навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться компетентними органами  відповідно до чинного законодавства.

     

   

  ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

   9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Власник.

  Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

  Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

  З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

  9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

  9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © 2020 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №54 з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов